Místní poplatky

UPOZORŇUJEME OBČANY, že povinnost uhradit místní poplatky je do 31.3. každého roku, a to buď převodem na bankovní účet obce
1721600369 / 0800 nebo hotově na pokladně obce Stonava v 1. poschodí.

Složenky již občanům nebudou rozesílány.

Nenechávejte úhradu poplatků na poslední chvíli, vyhnete se tak dlouhému čekání.

Poplatek ze psů

Pes se přihlašuje ve stáří 3 měsíců.

Sazba poplatku:
   *  100 Kč za jednoho psa v rodinném domě nebo na samostatné zahradě,
   *  600 Kč za jednoho psa v obytném domě s více než dvěma bytovými jednotkami,
   *  za jednoho psa poplatníka, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů nebo poživatel sirotčího důchodu
               -    80 Kč v rodinném domě nebo samostatné zahradě,
               -    200 Kč v obytném domě s více než dvěma bytovými jednotkami,
   *  1 000 Kč za jednoho psa právnické osoby na území obce.

Sazba poplatku u druhého a každého dalšího psa se zvyšuje o 50 % základní sazby.

Při platbě bankovním převodem prosím zadávejte:
variabilní symbol = číslo poplatníka stejné jako v minulých letech
specifický symbol = 1341

Poplatek za odpady

Místní poplatek za odpad ve výši 250 Kč hradí fyzická osoba:
   *  která má v obci trvalý pobyt,
   *  které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
   *  která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývá na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců,
   *  které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
   *  která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Při platbě bankovním převodem prosím zadávejte:
variabilní symbol = číslo poplatníka stejné jako v minulých letech
specifický symbol = 1340

Stočné

   *  58 Kč/osoba, která je trvale hlášena v RD nebo v bytě/rok
   *  115 Kč/zahrádka nebo objekt k rekreaci/rok

Toto stočné se vztahuje pouze na nemovitosti, které jsou napojeny na kanalizaci splaškovou ve vlastnictví obce Stonava.

Při platbě bankovním převodem prosím zadávejte:
variabilní symbol = číslo poplatníka stejné jako v minulých letech
specifický symbol = 2321


Váš variabilní symbol u příslušného poplatku Vám sdělí telefonicky nebo emailem
paní Ing. Hana Haizerová  (tel. 596 422 267, hhaizerova@stonava.cz)
nebo paní Alena Macošková (tel. 597 602 066, amacoskova@stonava.cz).