Spolky

Spolková činnost

Myslivecké sdružení Stonávka

předseda: Ing. Vojtěch Feber
Vznik poválečné myslivosti se ve Stonavě datuje do roku 1948, kdy vznikla „Lidová myslivecká společnost“. Organizace neměla stálé sídlo a členové se scházeli příležitostně v místních hospodách. Při další celostátní reorganizaci byl dne 10. února  1951 zvolen nový výbor, který mimo jiné začal usilovat o vybudování vhodného zázemí. V lednu 1953 bylo rozhodnuto o postavení nové hájenky v lesíku Josefa Delonga. Po delších přípravách a vlastní stavbě, na které členové odpracovali svépomocí nesčetné množství hodin, byla hájenka LOVĚNA slavnostně otevřena  dne 16. října roku 1955.
Myslivecká organizace vystupuje pod  novým názvem „Myslivecké sdružení Stonávka“ a obhospodařuje 100 hektarů lesa a 871 hektarů polí.  V roce 1975 dochází ke sloučení s „Mysliveckým sdružením Karviná-Doly“. Důvodem jsou důlní vlivy na ráz krajiny v obou lokalitách, úbytek obyvatel a další příčiny. Myslivecké sdružení se mimo jiné důsledně věnovalo v tomto období odchovu bažantů a v roce 1983 bylo vytyčeno nové území pro bažantnici. Zde je nutno podotknout, že v rámci její výstavby bylo vysazeno 18 000 stromků a 1 500 keřů. K dalším významným úspěchům patří i vlohové zkoušky malých plemenných loveckých psů uspořádané v květnu a na podzim roku 1985.
První myslivecký ples se ve Stonavě konal v jubilejním roce 1988 a v rámci oslav se myslivci prezentovali i výstavou trofejí. Rok 1989 přinesl i zásadní legislativní změny. Následně v roce 1992 vzniklo nové „Honební společenství“ a došlo k rozdělení stonavského a karvinského mysliveckého sdružení.  
Pro zchátralost objektu „Lověny“ byla zahájena v druhé polovině roku 2009 její rozsáhlá rekonstrukce a vystavěna v podstatě hájenka nová. Slavnostní otevření se pak konalo dne 18. dubna 2010. Od roku 2013 se koná každoročně v říjnu jedna z mysliveckých tradic nazvaná „Hubertova slavnost“.


Český svaz včelařů

předseda: Ing. Boleslav Siuda
Členové včelařské organizace„Český svaz včelařů, základní organizace ve Stonavě“ se v obci schází od roku 1960.
V současnosti spolek sdružuje také včelaře z Karviné-Doly. Od roku 1990 se včelaři několikrát ročně scházejí v Domě PZKO ve Stonavě. S ohledem na snižující se počty včelstev v obci koordinují včelaři rozmístění včelstev tak, aby na území celé obce bylo zabezpečeno opylování ovocných stromů a zemědělských plodin.  V devadesátých letech minulého století i po roce 2000  prováděli včelaři pravidelnou osvětu a přednášky pro školní mládež ve včelíně v centru obce s ochutnávkou medu. Pro zkvalitnění propagace a prezentaci chovu včel a včelaření navázali včelaři spolupráci s místní organizací zahrádkářů a vystavují vždy na konci léta nebo začátkem podzimu spolu se zahrádkáři. V rámci výstav probíhá vždy prodej medu i jiných včelích produktů.  V roce 2016 pořídil spolek za finančního přispění obce výstavní úlek. Ten byl na výstavě v roce 2016 osazen včelami a u návštěvníků výstavy se setkal s mimořádným ohlasem. Včelaři každým rokem vysazují na území obce rovněž medonosné dřeviny, keře a rostliny. V rámci obnovy obecní zeleně v obci vysadili v roce 2016 včelaři 20 líp.


Spolek krojovaných horníků při obci Stonava

web: https://skhstonava.webnode.cz/
předseda: Milan Malich
V roce 1914 se pod vedením Antonína Blachy zformoval přípravný výbor, který připravil veškeré potřebné podklady k tomu, aby pro Stonavu a okolí mohlo být založeno vlastní Hornické sdružení. Ustavující valná hromada spolku se konala 22. března 1914 a nově ustavený hornický spolek s počtem 30 členů byl zaregistrován pod názvem "Stowarzyszenie Górnicze dla Stonawy i okolicy". Prvním předsedou sdružení se stal Jan Trombik, který však byl povolán na bojiště I. světové války, a tak v roce 1917 byl zvolen předsedou pan Franciszek Pastuszek, který sdružení vedl až do roku 1926, kdy byl ve funkci vystřídán Josefem Ondruchem. Ten stál v čele hornického sdružení do roku 1938.
Dne 3. října 1938 dochází ke změně hranice mezi Polskem a Československem. Stonava připadla Polsku. Od této doby rozvíjelo sdružení svoji činnost pod záštitou polského státu. Tento stav však netrval dlouho. Již prvního září 1939 jakákoliv činnost Hornického sdružení pro obec Stonavu a okolí skončila, protože tohoto dne napadla německá vojska Polsko a začala II. světová válka. Okupace trvala téměř šest let a v této době byla ukončena činnost všech občanských sdružení a jejich majetek byl buď zničen, nebo připadl okupantům.
Na valné hromadě v roce 1915 bylo významným bodem vystoupení Roberta Ciesly, bývalého předsedy Polského svazu pracujících ve Stonavě, který Hornickému sdružení předal prapor, který původně patřil právě Polskému svazu pracujících. Hornické sdružení zaplatilo za standartu 70 korun a souhlasil s podmínkou, že v parádních uniformách a se standartou se zúčastní pohřbu i nečlenů Hornického sdružení, kteří na výrobu standarty přispěli částkou deseti korun. Po válce, v říjnu 1947, bylo Zemským úřadem v Ostravě opět zaregistrováno Hornické sdružení obce Stonava. 7.srpna 1949 byl vysvěcen nový Hornický prapor, za účasti delegace okresu, představitelů obce a okolních šachet.
Po roce 1950 bylo hornické sdružení se změněnými stanovami zaregistrováno jako Kroužek krojovaných horníků Stonava, v roce 2015 pak jako Spolek krojovaných horníků při obci Stonava.


Polský kulturně-osvětový svaz, Místní skupina ve Stonavě

web: https://www.pzkostonava.cz

předseda: Ing. Vojtěch Feber
V současné době členská základna čítá 180 členů. MS PZKO nezaměřuje svou činnost jen na členskou základnu, ale také připravuje akce pro širší veřejnost. Populární plesy nahradily STONAWSKIE OSTATKI na závěr plesové sezóny. Oblíbená jsou podzimní Setkání s folklorem. Hosty těchto akcí jsou zajímaví lidé, známí umělci, úspěšné soubory (pěvecký sbor, „Dziecka ze Stonawy“), konají se workshopy s ukázkami rukodělných prací. 

Klub žen
Členky připravují občerstvení pro účastníky svazových akcí, obsluhují hosty, zajišťují bufety, uklízejí po slavnostech, kromě toho jsou členkami pěveckého sboru, výboru MS PZKO a plní funkci úsekových důvěrnic. Za účelem dalšího vzdělávání se seznamují s novými kuchařskými technologiemi, rukodělnými novinkami, problematikou zdraví, kultury a kosmetikou. Ukázkou výsledků jejich zájmů a činnosti jsou výstavy. V současné době Klub žen vedou Emilia Łukoszowa a Maria Szwanczarowa.

Smíšený pěvecký sbor Stonava
Pěvecký sbor je pilířem kulturního života MS PZKO. Dirigentkou sboru je po celou dobu jeho trvání Marta Orszulikowa. Svým bohatým repertoárem zkrášluje mnohé kulturní a společenské akce v obci. Stonavu úspěšně reprezentuje také ve světě.

Dziecka ze Stonawy
Nejmladším souborem MS PZKO je dětský folklorní soubor „Dziecka ze Stonawy“ (Děcka ze Stonavy). Zakladatelkou, choreografkou a scénáristkou je učitelka Základní školy s polským jazykem vyučovacím ve Stonavě, Wanda Grudzińska. Hudební doprovod zajišťuje kapela pod vedením Bronisława Jeleně, učitele ZUŠ v Karviné, pobočky ve Stonavě. O soubor v současné době pečují Jolanta Jelenová a Joanna Bystroniowa.


Sbor dobrovolných hasičů

web: https://sdh-stonava.webnode.cz/
starosta: Antonín Kodenko
Novodobá historie Sboru dobrovolných hasičů ve Stonavě se datuje ke dni 12. října roku 2006. Tehdy za přispění obce a z iniciativy Emila Probse byl spolek po 12 letech obnoven.
Rok 2010 se stal pro sbor dobrovolných hasičů průlomový. Za podpory vedení obce Stonava získali od zanikající jednotky hasičů na Dole Darkov hasičský automobil zn. Avia, který pak sloužil až do  listopadu roku 2012, kdy byl nahrazen hasičským automobilem Ford Transit. Inovované technické vybavení se přemístilo do nové garáže realizované formou přístavby ke stávající budově v lokalitě Nový Svět.
Jedním z významných zásahů hasičů byla náročná pomoc občanům při povodních v roce 2010.
Hasiči se od roku 2011 každoročně účastní akce „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“, kterou vyhlásilo Okresní sdružení hasičů Karviná. Spolek pořádá sportovní i společenské akce. Mezi sportovní akce patří „Železný hasič“, turnaj v minikopané „O pohár starosty obce“ a účast na pohárových soutěžích, které pořádají okolní sbory. Mezi společenské akce pak patří oslavy u příležitosti MDŽ, hasičský bál, Den dětí a apod.
Zájem o hasičské dění přilákalo i děti a v roce 2014 byl založen Spolek mladých hasičů.


Zahrádkáři

web: https://stonava-zahradkari.webnode.cz/
předseda: Milan Ciupa
Svaz zahradkářu ve Stonavě byl založen v roce 1959. Svaz má v současné době 77 členů. Pravidelně organizuje různé společenské akce (smažení vaječiny, vítání jara, grilování, smažení bramboráků) nejen pro své členy, ale také pro širokou veřejnost. Velmi oblíbená je podzimní výstava ovoce a zeleniny, kterou stonavští zahrádkáři organizují ve spolupráci s místními včelaři.


Stonavská Barborka

web: http://www.stonavskabarborka.cz/
předseda: Ing. Bc. Josef Melnar
Posláním Stonavské Barborky je podpora malých vokálních a vokálně-instrumentálních souborů v oblasti klasické hudby a lidové písně. Spolek je organizátorem ojedinělého Mezinárodního festivalu komorního a ansámblového zpěvu Stonavská Barborka.

Interpretační soutěž Stonavská Barborka
Určena vokálním a vokálně-instrumentálním ansámblům (dueta až okteta) v oblasti artificiální hudby. Pestrá nabídka soutěžních kategorií, hodnotné ceny, profesionální organizace s bohatým programem a již tradiční stonavská pohostinnost jsou zárukou příjemně strávených dní v předvánoční Stonavě.

Skladatelská soutěž Stonavská Barborka
Výzva všem hudebním skladatelům, kteří svou tvorbu věnují vokální a vokálně-instrumentální hudbě.

Výtvarná soutěž Stonavská Barborka
Dává příležitost mladým lidem vyjádřit svůj vztah k hudbě, zpěvu a kultuře výtvarnými prostředky.


SK Stonava

předseda SK Stonava: Martin Cyroň
V rámci SK Stonava působí sedm sportovních oddílů. Vedle dlouhodobě působících oddílů kopané, šachů a turistiky je to aerobik založený v roce 1997 a  judo od roku 2007. Oddíly sálové kopané a florbalu byly založeny v roce 2008 po výstavbě sportovní haly. V současné době spolek „Sportovní klub Stonava“ čítá okolo 200 členů.

Kopaná
web: https://skstonava.cz
Muži
trenér: Richard Beneš
vedoucí mužstva: Pavel Juřík
Žáci  
trenér: Aleš Otruba
vedoucí mužstva: Radek Wengrzyn

Sálová kopaná
web: http://www.premium.ic.cz
předseda: Roman Pich
vedoucí mužstva: Ing. Jiří Havlásek
Futsalový klub SC Premium Stonava byl založen v roce 1993.
Úspěchy:
2007 - Mistr ČR
2015 - 2017 - Mistr ČR veteránů
2016, 2018 a 2019 - Vítěz Pohárů mistrů evropských zemí veteránů

Florbal
web: https://www.florbalstonava.cz
předseda: Adam Nalewajka
Tréninky probíhají každý pátek ve stonavské sportovní hale.
Úspěchy:
2013, 2015, 2016 – vítěz Bernard Cupu
2016, 2018 – vítěz Orlovské Urny

Šachy
předseda: Mieczyslaw Dworok
Oddíl má 12 členů, hraje Krajskou soutěž sk.B, zápasy se hrají v neděli v klubovně Sportovního klubu Stonava

Turistika
web: https://skturiste.webnode.cz
předseda: Zdeněk Tomala
Oddíl má 25 členů. Výšlapy jsou organizovány každou sobotu.

Aerobic
předsedkyně: Tereza Raichenbachová
Oddíl má 15 členů. Cvičení probíhá každé úterý v tělocvičně ZŠ Dolany.

Judo
předsedkyně: Marcela Štelcová
Oddíl má 28 členů. Tréninky probíhají 2x týdně v tělocvičně ZŠ Dolany. Judisté se pravidelně účastní turnajů napříč celou ČR.