Dotované projekty

Zateplení a výměna vnějších výplní BD Stonava 873


mistni_rozvoj

Zateplení a výměna vnějších výplní BD Stonava 873

Předmětem projektu, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, jsou stavební úpravy vedoucí ke zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu a to zateplením fasády a výměnou vnějších výplní.

Realizací projektu dojde k úspoře celkové dodané energie ve výši 21% oproti stávajícímu stavu a dosažení u jednotlivých zateplovaných konstrukcí nebo měněných výplní otvorů 0,95 násobku doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2.


další dotované projekty