Dotované projekty

Rozšíření sběru bioodpadu v obci Stonava

zivotni_prostredi

Rozšíření sběru bioodpadu v obci Stonava

Předmětem projektu, který je financován z Operačního programu Životní prostředí, je pořízení 350 ks sběrných nádob na BIO odpad o objemu 240 l, které budou umístěny u každého rodinného domu, a zároveň pořízení štěpkovače dřevní hmoty.

Realizací projektu vznikne ucelený komplex nakládání s biologicky rozložitelnými odpady na území obce Stonava a obec tak zajistí snížení skládkovaného směsného komunálního odpadu, materiálové využití vytříděného  BRKO, snížení ukládání mimo určená místa (černé skládky) a tím přispěje k naplňování POH Moravskoslezského kraje a POH obce Stonava.

Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 240 t/rok.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.


další dotované projekty