Dotované projekty

Podpora komunitního života v obci Stonava (rekonstrukce veřejného prostranství k setkávání komunity)

Podpora komunitního života v obci Stonava (rekonstrukce veřejného prostranství k setkávání komunity)

Předmětem projektu, jehož realizace byla umožněna díky dotace na základě výzvy vyhlášené v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí,  je rekonstrukce veřejného prostranství v obci Stonava pořízením 14 laviček a 7 stolů a vybudováním zpevněné plochy pod lavičkami a stoly.

Cílem projektu je zrekonstruovat stávající veřejné prostranství a umožnit tak obyvatelům, dětem a mládeži, spolkům a návštěvníkům zajímavé a bezpečné podmínky ke komunitnímu setkávání. Veřejné prostranství je využíváno k setkávání širokou veřejností napříč všemi věkovými kategoriemi. Vzhledem k umístění veřejného prostranství u fotbalového hřiště, sportovní haly a dětského hřiště je prostranství hojně využíváno pro konání akcí různého charakteru (společenského, kulturního a společensko-sportovního). Jedná se například o Radovánky, kde děti a žáci připraví kulturní vystoupení a akce poté pokračuje taneční zábavou. Dále zde Svaz postižených civilizačními chorobami, z.o. Stonava pořádá škvaření vaječiny či Hasiči soutěž v rychlém zásahu spojenou s posezením a zábavou, aj.

Prostranství je veřejně přístupné a je možno ho využít i k neorganizovaným akcím a setkávání. Třeba jen k popovídání rodičů a prarodičů dětí hrajících si na přilehlém dětském hřišti.

Výsledkem projektu je zrekonstruované veřejné prostranství, a to vybudováním zpevněné plochy o rozloze cca 117,53 m2 a pořízením 14 laviček a 7 stolů, jež povede k naplnění dílčích cílů projektu:

- poskytnutí dnešním obyvatelům a dětem, co mnozí dříve považovali za samozřejmost a to volně dostupný, vhodný a bezpečný prostor k setkávání všech generací;

- rozvoj přátelských vztahů a komunity;

- sdílení řady společenských aktivit., které podněcují ke komunikaci mezi lidmi navzájem;

- obec jako správce veřejných prostranství zabezpečí obyvatelům, dětem a mládeži, spolkům a návštěvníkům zajímavé a bezpečné podmínky pro trávení volného času a konání akcí různého charakteru.

pristresek_03
pristresek_01
pristresek_02
pristresek_04


další dotované projekty