Aktuality

Informujeme z dění v obci

Ukončení opatření v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy

8. června 2023

Nařízení Státní veterinární správy

 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj (dále jen „správní orgán“ nebo „KVS SVS pro MS kraj“) místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 75a veterinárního zákona a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění, a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, (dále jen „Nařízení Komise 2020/687“)

ukončuje

ochranná a zdolávací opatření ve vymezeném uzavřeném pásmu v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy v chovu drůbeže v k.ú. 712493 Poruba u Orlové (okres Karviná) a k.ú. 744441 Rychvald (okres Karviná), vyhlášená nařízením Státní veterinární správy č.j. SVS/2023/062808-T ze dne 3.5.2023 ve znění změny č.j.: SVS/2023/065986-T ze dne 17.5.2023, které bylo změněno nařízením SVS č.j. SVS/2023/073185-T ze dne 29.5.2023

a výše uvedené zrušuje.

 

Čl. 1

Zrušení vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření

Vzhledem k tomu, že uplynula minimální doba trvání opatření v ochranném pásmu po dokončení předběžného čištění a dezinfekce v postiženém zařízení stanovená v příloze X nařízení Komise 2020/687 a minimální doba trvání opatření v pásmu dozoru po dokončení předběžného čištění a dezinfekce v postiženém zařízení stanovená v příloze XI nařízení Komise 2020/687 a byly splněny požadavky uvedené v článku 39 odst. 1 nařízení Komise 2020/687 ke zrušení opatření v ochranném pásmu a požadavky uvedené v článku 55 odst. 1 nařízení Komise 2020/687 ke zrušení opatření v pásmu dozoru, není již nezbytné provádět opatření v těchto pásmech.

Z výše uvedených důvodů se ruší opatření přijatá v uzavřeném pásmu a zároveň se ruší uzavřené pásmo definované v nařízení Státní veterinární č.j. SVS/2023/062808-T ze dne 3.5.2023 ve znění změny č.j.: SVS/2023/065986-T ze dne 17.5.2023 a změny č.j. SVS/2023/073185-Tze dne 29.5.2023.

Čl. 2

Společná a závěrečná ustanovení

(1) Toto nařízení nabývá podle § 2 odst. 1 a § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 35/2021 Sb.,

 

o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů z důvodu ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, platnosti a účinnosti okamžikem jeho vyhlášením formou zveřejnění ve Sbírce právních předpisů. Datum a čas vyhlášení nařízení je vyznačen ve Sbírce právních předpisů.

(2) Toto nařízení se vyvěšuje na úředních deskách krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a musí být každému přístupné u krajské veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.

(3) Státní veterinární správa zveřejní oznámení o vyhlášení nařízení ve Sbírce právních předpisů na své úřední desce po dobu alespoň 15 dnů ode dne, kdy byla o vyhlášení vyrozuměna.

 

V Ostravě dne 07.06.2023

 

MVDr. Severin Kaděrka
ředitel
Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Moravskoslezský kraj

Sdílet článek