Volby

Volby do zastupitelstva krajů a do Senátu Parlamentu České republiky 2020

Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020.

DRUHÉ KOLO VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY - 9. a 10. října 2020.

Ve Stonavě bude hlasování probíhat v jednom volebním okrsku.

Volební místnost okrsku č. 1 je v budově Sportovní haly Stonava č. p. 1095.

Hlasování proběhne v pátek 2. října v době od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 3. října v době od 8:00 do 14:00 hod. Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky (v případě, že žádný z kandidátů nezíská v prvním kole voleb nadpoloviční většinu hlasů) se bude konat v pátek 9. října 2020 od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 10. října 2020 od 8:00 do 14:00 hod.

Právo volit má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje, případně do obvodu vymezeného pro volby do Senátu, a u kterého nenastala překážka ve výkonu volebního práva.

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. Na voličský průkaz může volič, v případě voleb do zastupitelstev krajů, hlasovat ve kterémkoliv volebním okrsku na území Moravskoslezského kraje. V případě voleb do Senátu Parlamentu České republiky může volič hlasovat pouze ve volebních okrscích obcí, které spadají do obvodu vymezeného pro volby do Senátu.

Volič může žádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb (15. dubna 2020), a to osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů (tj. do 16:00 hod., 30. září 2020) nebo písemným podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (do 25. září 2020); toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče. Žádat o vydání voličského průkazu lze také v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Úřední obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou od sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby do zastupitelstev krajů jsou barvy šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu jsou barvy žluté.

PŘENOSNÁ VOLEBNÍ SCHRÁNKA

Při volbách může volič požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

V takovém případě vyšle příslušná okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky a výpisem ze stálého seznamu voličů pro dané volby.

O hlasování do přenosné volební schránky může volič s trvalým pobytem v Stonavě požádat nejlépe telefonicky na tel. 596422006, paní Rožašová, do 02. 10. 2020 do 10:00 hodin (v případě druhého kola voleb do Senátu do 09.10.2020 do 10:00 hodin).

Pokud volič ve výše uvedeném termínu nepožádá o přenosnou volební schránku požádat, může tak ještě učinit ve dnech voleb 02. a 03. 10. 2020 (v případě druhého kola voleb do Senátu 09. a 10.10.2020)kdy o přenosnou volební schránku přímo požádá příslušnou okrskovou volební komisi, telefonický kontakt na jednotlivé zapisovatele dané okrskové volební komise: okrsek č.1, 597602068, paní Ing. Grocholová Zuzana.


Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19

Osobám, jimž krajská hygienická stanice nebo praktický lékař nařídil karanténu nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 a voliči, kteří pobývají v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena mohou využít jednu ze tří možností zvláštního způsobu hlasování (v souladu se zákonem 350/2020 Sb.) :

·    Hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) - tato volební stanoviště budou zřízena pro každý okres, bude jich tedy 78. Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla, jejich vybavení zajistí armáda. Takto může volič hlasovat ve středu ve volebním týdnu od 7 do 15 hodin.

·  Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno - pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka volebního týdne od 7 hodin do pátku volebního týdne do 18 hodin.

·   Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - pokud občan v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise. Tuto komisi budou tvořit členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou volební schránkou za občanem domů. Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne od 7 hodin do soboty volebního týdne do 14 hodin.

Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat speciální hlasovací komise složené ze tří vojáků a zapisovatele jmenovaného krajským úřadem; také sčítání těchto hlasů provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu. 

VÍCE INFORMACÍ NA https://www.msk.cz/cz/vnitro/volby-2020---zrizeni-volebnich-stanovist--150982/


Hygienicko-protiepidemická opatření při hlasování ve volebních místnostech

Volby do zastupitelstev krajů a volby do Senátu Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 2. a 3. října 2020 (případné druhé kolo voleb do Senátu ve dnech 9. a 10. října 2020) budou s ohledem na stále trvající zhoršenou epidemiologickou situaci doprovázeny zvýšenými hygienicko-protiepidemickými opatřeními.

Žádáme voliče, aby dodržovali následující základní pokyny:

  • nasaďte si roušku nebo obdobnou ochranu nosu a úst (povinnost nosit roušky či obdobnou ochranu vyplývá z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví)
  • roušku mějte nasazenou po celou dobu s výjimkou okamžiku, kdy Vás okrsková volební komise vyzve k jejímu sejmutí pro účely identifikace (poté si roušku opět nasaďte)
  • využijte připravené dezinfekční prostředky na ruce, které budou pro voliče připraveny
  • dodržujte vyznačené, nebo přiměřené rozestupy; v případě, kdy okrsková volební komise z důvodu velikosti volební místnosti požaduje vstup jednotlivě, dodržujte tento pokyn
  • okrskové volební komise budou pravidelně dezinfikovat či měnit psací potřeby pro úpravu hlasovacího lístku, přesto Vám doporučujeme využít vlastní psací potřeby pro úpravu hlasovacího lístku (týká se voleb do zastupitelstev krajů, v případě voleb do Senátu se hlasovací lístek nijak neupravuje)
  • dodržujte pokyny okrskové volební komise
  • hlasujete do přenosné volební schránky? - nasaďte si i v takovém případě roušku a dbejte pokynů členů okrskové volební komise

Další aktuální informace k volbám naleznete na těchto webových stránkách:

https://www.mvcr.cz/clanek/vol...

https://www.volby.cz