Základní údaje

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název:
Obec Stonava
Důvod a způsob založení postavení a působnost upravuje zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích v pl. zn.
Organizační struktura
Organizační schéma
Zastupitelstvo
Výbory a komise
Kontaktní spojení:
Obec Stonava čp. 730 PSČ 735 34
tel.: 596422006
obec@stonava.cz
ID: wd5ba9k
IČ: 00297658
DIČ: CZ00297658
Bankovní spojení: Česká spořitelna Karviná, č. účtu: 1721600369/0800
 
Žádosti o informace
Žádosti o poskytnutí  informací podle § 13 zák. č. 106/99 Sb., v pl. znění  o svobodném přístupu k informacím se podávají ústně nebo písemně a to prostřednictvím telekomunikačních zařízení.
Podání možno učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno případně doplněno způsobem uvedeným v první větě. Je možno je učinit pomoci jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu, veřejné datové sítě.
Písemně lze podat žádost poštou na adresu obecního úřadu, předáním žádosti na podatelně, prostřednictvím datové schránky a elektronicky podpesané zaručeným elekronickým podpisem.

Opravné prostředky lze podat v zákonné lhůtě jak je uvedeno v rozhodnutí orgánu (obyčejně do 15 dnů ode dne doručení) a to písemně na podatelně OÚ Stonava č. dv. 1 nebo ústně u jednotlivých odborů.

Sazebník úhrad za poskytování informace - zde
Sazebník je platný od 01.01.2013

Výhradní licence odle § 14a odst. 4 nebyla poskytnuta.

Úřední hodiny pro veřejnost
každé pondělí a středu (mimo dny pracovního klidu) od 8.00 do 17.00 hod.
V těchto úředních hodinách jsou fyzické a právnické osoby oprávněny vyřizovat jakékoliv záležitosti spadající do kompetence úřadu.
Sjednat návštěvu lze i mimo úřední dny a to telefonicky nebo e-mailem.

Seznam příspěvkových organizací:
Základní škola a  Mateřská škola Stonava, sídlo Stonava čp. 825