Vyhlášky

PLATNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY

č. 1/2001 k územnímu plánu obce Stonava vč. změny č.1
                  příloha č.1  regulační podmínky využití území
                  příloha č.2  veřejně prospěšné stavby a opatření ve veřejném zájmu
                  příloha č.3  plochy zastavitelného území vymezené schváleným územním plánem

č. 2/2008, kterou se stanoví koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí

č. 1/2010 o místním poplatku ze vstupného

č. 2/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Stonava

č. 1/2013 požární řád obce Stonava

č. 1/2015 , kterou se zrušuje OZV č.3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

č. 1/2019 o místním poplatku ze psů

č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství