Evangelická církev

" ... vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi".

Jan 14,19

Co to znamená?

  • křesťan nevěří pouze v nějakou i když třeba i vznešenou ideu, není jen idealistou
  • věří, očima víry skutečného reálného Boha, který člověka i celý svět stvořil z lásky a pro lásku
  • věří v Boha, který je Otcem Ježíše Krista a tím i naším milujícím Otcem, který s námi má ten nejlepší záměr
  • věří v Ježíše Krista, Spasitele - Zachránce, který ho životem doprovází a připravil pro něho věčný život
  • věří v Ducha svatého, dárce a obživitele církve a sboru, který je naším duchovním domovem.

Ježíš Kristus je živý Bůh a nabízí nám opravdový život "budete živi". V Novém zákoně je více pojmů, které do češtiny nebo do polštiny jsou přeloženy slovem život. Řecký originál používá mezi jinými dva pojmy: BIOS a DZOE, ten první to je život biologický, pouhá existence. Ten druhý pojem znamená život kvalitní, plnohodnotný, svým obsahem bohatý, mající rozměr věčnosti. Bůh nechce, abychom na tomto světě pouze existovali, živořili nýbrž žili důstojný, hodný nositelů Božího obrazu. Takový život pro rok 2019 nám nabízí Pán Ježíš a k jeho rozhojňování a prohlubování Vám bude sloužit náš sbor ve Stonavě.

Slezská církev evangelická augsburského vyznání - Śląski Kościoł Ewangelicki Augsburskiego wyznania
Farní sbor Stonava - Parafia Stonawa.

Kdo to jsou evangelíci?
     Věřící v Trojediného Boha sdružení ve Slezské církvi event.a.v.  jsou součástí Kristovy církve. Náš Spasitel a Pán Ježíš Kristus sám ustanovil a určil její poslání.Je hlavou církve a svěřil jí největší poklad,jímž je evangelium. Prvořadým úkolem Kristovy církve je zvěstovat Slovo Boží a vysluhovat svátostí. Evangelizace, misie projevy živé církve.
     Základem učení církve je Bible. Církev se hlásí k odkazu augsburského vyznání z r.1530, jakož i k dalším symbolickým knihám, které tvoří výraz hodovní souvislostí s učením Dr.Martina Luthera.
     Naše církev je ekumenický otevřená ke spolupráci se všemi křesťany sdruženými v různých křesťanských církvích. Vzájemná láska a úcta mezi křesťany činí naše svědectví o Kristové lásce věrohodným v sekulární společností.
    

Pastor sboru Mgr.Vladislav Volný, em.biskup je připraven k rozhovoru s každým věřícím i nevěřícím člověkem, který o setkání jeví zájem.

Vážení členové sboru,

Milé sestry, milí bratří,

Srdečně Vás zvu na všechny bohoslužby, slavnosti, shromáždění u Božího Slova a těším se velmi na Vaši účast.

Pastor