Římskokatolická církev

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO KAMERAMANY A FOTOGRAFY - ZDE

Ježíš řekl : "A já ti pravím, že ty jsi Petr - skála; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou".

Církev
       - označuje lid, který Bůh svolává a shromažďuje ze všech končin světa, aby ustanovil shromáždění těch, kteří se skrze víru a křest stávají:

1.    Božími dětmi 
       - má svůj původ v Bohu Otci, jeho hlavou  je Ježíš Kristus, stavem důstojnost a svoboda Božích dětí, zákonem nové přikázání lásky, posláním být solí země a světlem světa a cílem Boží království, které již začalo na zemi.

2.    Kristových tělem
       - Kristus, který zemřel a vstal z mrtvých, v sobě skrze Ducha Svatého intimně spojuje své věřící. Díky tomuto sjednocení s Kristem, jež je nejtěsnější v eucharistii, jsou věřící mezi sebou spojeni v lásce a vytvářejí jediné tělo, církev , jejíž jednota se uskutečňuje v rozmanitosti údů a funkcí. Kristus je hlavou tohoto těla - církve.

3.    Chrámem Ducha Svatého
       - protože Duch Svatý přebývá v těle, jímž je církev, v její hlavě a v jejich údech. Kromě toho buduje církev v lásce Božím slovem, svátostmi, ctnostmi a charismaty - zvláštními dary Ducha Svatého.