INFORMÁTOR | Komunální odpad

Opatření v oblasti nakládání s komunálním odpadem

Drazí spoluobčané,

jistě si všímáte změn, jaké u našich sousedů co se týče nakládání s komunálním odpadem nastaly.  Vznikly tam tzv. sběrné dvory, do kterých občané, při splnění určitých podmínek, mají vozit odpad. Sběrné dvory jsou oplocené, pod dozorem, mají svůj provozní řád a také zde obsluha provádí určité třídění odpadu. Pro tyto obce je provoz sběrných dvorů výhodný a dochází u nich k evidentnímu snížení množství  vyváženého odpadu na skládku, a tím také k znatelným úsporám v rozpočtu.

Na rozdíl od toho, Stonava dosud setrvávala v alokaci velkoobjemových kontejnerů po celém svém zájmovém území. Důvodem byla snaha co nejvíce vyjít vstříc našim občanům při zbavování se odpadu a zároveň maximálně snížit riziko vyvážení odpadu do našich lesů a volné přírody vůbec.

Zavedení sběrných dvorů našimi sousedy však způsobilo, prakticky nekontrolovatelný, intenzivní, návoz odpadu do Stonavy cizími občany a firmami. Pokud průměrná roční produkce odpadu činí v ČR 310 kg na jednoho občana, pak ve Stonavě to je neuvěřitelných 707 kg. Likvidovat odpad z nemalé části karvinského okresu si  nadále Stonava ze svého rozpočtu nemůže dovolit. Navíc insolvence společnosti OKD, a.s. způsobuje velmi citelné výpadky v našem rozpočtu.

Z výše uvedených důvodů, proto přijímáme následující opatření:
s platností od 1. srpna 2016 budou velkoobjemové kontejnery k dispozici naším občanům pouze v areálu, jak je nyní prodejna uhlí u odbočky k Farmě Stonava. Provozní doba: období  01.04. -  30.09. pondělí až pátek 07.00 h. - 18.00 h., sobota a neděle 09.00 h. -16.00 h., období 01.10. - 31.03. pondělí až pátek 07.00 h. - 15.00 h., sobota a neděle 09.00 h. - 15.00 h. Občané z jiných obcí nebudou mít přístup ke kontejnerům povolen.  Kromě dvoru bude jeden kontejner umístěn u katolického a jeden u evangelického hřbitova. Tyto dva kontejnery budou určeny výhradně pro hřbitovní potřeby a budou monitorovány kamerovým systémem. Svoz bioodpadu (černé pytle) a svoz komunálního odpadu (popelnice) zůstává stejně jako dosud, tedy beze změn a podle stonavského kalendáře. Totéž se týká čtvrtletního svozu odpadu s obsahem škodlivin (např. televizory, ledničky). Ve dvoře budou také vyčleněny dva kontejnery na biologicky rozložitelný odpad, do kterých lze vedle trávy ukládat veškerý biologicky rozložitelný odpad - seznam - viz níže.

Vážení stonavští občané,  jsem přesvědčen, že plně chápete nutnost provést zde uvedená opatření.  Naše samospráva se na Vás obrací s žádostí, abyste pokud možno ještě pečlivěji využívali možnost třídění odpadu, do k tomuto účelu instalovaných kontejnerů a také do plastových pytlů na  papír (modrý), plasty (žlutý),  kontejnery na sklo (zelený) a drobné elektro (červený). Prosíme Vás také, abyste aktivně reagovali, na případné tendence neukázněných občanů, kteří neváhají  vyvážet odpad do naší přírody. Odměna 1.000,- Kč za svědecké usvědčení pachatele také v tomto případě u nás stále platí.

Ing. Ondřej Feber  v.r., starosta obce
                                        


Co patří do Biologicky rozložitelného odpadu:

- posekaná tráva, drny,  a plevele
- spadané ovoce
- větve a listí (nastříhané nebo štěpkované)
- slupky z brambor
- pokojové rostliny bez květináčů
- odpady z ovoce a zeleniny, slupky z citrusových plodů
- skořápky z vajec
- sedliny kávy a čaje, čajové sáčky
- piliny


Do Biologicky rozložitelného odpadu nepatří:

- podestýlka od drobných domácích zvířat
- pleny
- pytlíky z vysavače
- uhelný popel
- maso, uhynulá zvířata
- kosti