Dopis starosty obce

Obec Stonava
Ing. Ondřej Feber
starosta
Římskokatolická farnost
sv. Máří Magdalény ve Stonavě  
735 34 Stonava čp. 50Věc: Žádost o finanční dar na opravu vitrážových oken


Vážený pane faráři,  drazí farníci,

v těchto dnech Zastupitelstvo Obce Stonava, mým prostřednictvím, obdrželo  žádost Římskokatolické farnosti sv. Máří Magdalény ve Stonavě o spolufinancování obcí Stonava opravy dvou vitrážových oken, kdy, stejně jako v minulém roce, také nyní minoritní část nákladů ve výši 55.000,- Kč hradí stát a zbytek, ve výši  174.833,- Kč  se očekává od Obce Stonava.
V rámci principu dobré správy veřejného dědictví, v mé šestadvacetileté službě Stonavě ve funkci starosty, jsem po vzoru mých předků naší farnosti a kostelu sv. Maří Magdalény věnoval vždy náležitou pozornost. Navíc to považuji  za kompenzaci dluhů naší společnosti z doby minulého režimu.  Zapsání našeho kostela do seznamu kulturních památek ČR, statické zabezpečení budovy, nové varhany, vymalování interiéru, ústřední topení, nová střecha, nové kněžiště, nové zvony - patří k nejvýznamnějším  úspěchům stonavské farnosti, na kterých se naše novodobá radnice nejvýznamněji finančně, ale také organizačně podílela. Nemůžeme ponechat stranou také péči o stav budovy farního úřadu včetně nové kaple.
Současná krize v OKD nám způsobila v systému hospodaření  značné problémy,  z titulu kterých jsem byl nucen zavést mimořádně úsporný režim  v oblasti plnění našeho rozpočtu. Při tom vyvíjím veškeré úsilí, aby naši občané výpadky v rozpočtu obce nepocítili a nadále požívali výsad, jaké jim Stonava poskytuje.
V současné době je proto velmi složité skloubit obecné zájmy s konkrétním cílem opravy vitrážových oken v našem kostele.
Na rozdíl od obdobné situace z loňského roku jsem nyní nemohl  doporučit zastupitelstvu ke schválení předmětnou žádost, která není v plánu výdajů pro letošní rok. Zastupitelstvo obce proto také na svém zasedání dne 02.06.2016 tuto žádost stonavské farnosti  zamítlo.
Díky mé dlouhodobě budované dobré spolupráci s podnikatelskými subjekty, jež na našem území působí, se mi povedlo tyto přesvědčit k přispění na předmětnou opravu konkrétními částkami tak, aby farností požadované prostředky byly zajištěny i  přes kritický vývoj rozpočtu obce. Se satisfakcí si Vám dovoluji oznámit, že všichni osloveni podnikatelé akceptovali mou výzvu a každý z nich přispěje částkou 20.000,- Kč na opravu oken na základě smlouvy o reklamě.
Jedná se o tyto firmy: Farma Stonava - p. Koch, Vapes CE - p. Ladislav Čečotka, Stonava pro ekologii - p. Lukáš Topiarz,  Jankostav - p. Bc. Lukáš Janko, AWT, Jubar s.r.o. - p. Ladislav Bárt, Palírna u zelené lípy - p. Ing. Vojtěch Feber, Obec Stonava, CK Dakol s.r.o.
Bude tak zajištěna částka 180.000,- Kč a při dofinancování státem ve výši 55.000,- Kč, pak projekt může být plně realizován.
V případě souhlasu naší farnosti s tímto postupem budou uvedené prostředky na základě podepsaných smluv o reklamě mezi  Římskokatolickou farností ve Stonavě zastoupenou p. farářem P. PhDr. PaeDr. ThLic. Rolandem Manowskim-Słomka, PhD. a  oprávněnými jednateli vyjmenovaných  firem  poskytnuty s tím, že v den naší pouti dne 24.07.2016 budou tyto firmy uvedeny  na reklamní tabuli před vchodem do kostela, přičemž administraci příslušných smluv zajistí můj sekretariát.
Drazí farníci, věřte, že v této pro Stonavu finančně nelehké době je citované řešení pro farnost velmi výhodné a  mne osobně stálo mnoho úsilí při  vyjednávání zajištění peněz ve prospěch naší farnosti.  Účel opravy oken v našem kostele tak bude naplněn a obecní rozpočet výdajově prakticky nedozná v této souvislosti újmy.
Kéž Dobrý Bůh skrze naše modlitby tak jako dosud i do budoucna žehná našim činům v zájmu naší stonavské farnosti a celé Stonavy.

V úctě
Ondřej Feber, v.r.

Stonava 03.06.2016zpět